~ Algemene voorwaarden ~

Algemene voorwaarden (2024)

 

Van: Hondensportcentrum From Bunyip Farm 

 

Artikel 1: definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– hondenschool: Hondensportcentrum From Bunyip Farm, onderdeel van Daisy’s Animal Care, kvk nr 01125375;

– cursist: degene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van de hondenschool;

– instructeurs: medewerkers en vrijwilligers van de hondenschool die de cursussen verzorgen;

– deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Hondensportcentrum From   Bunyip Farm. 

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier.

3.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening dan wel het elektronisch verzenden van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.

3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan;
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist (zonder overleg) correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
e) de cursist een substantieel deel (meer dan 50%) van de cursussen afwezig is.

3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten. De hondenschool kan de cursist weigeren indien zijn of haar hond onvoldoende is ingeënt. Voor aanvang van de eerste les dient het paspoort te worden getoond.

 

Artikel 4: betaling

4.1: Betalingen vinden uitsluitend plaats per bank of contant.

4.2 De betaling dient uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag per bank te zijn voldaan, of bij aanvang van de eerste les contant te worden betaald, bij gebreke waarvan de cursist de deelname kan worden ontzegd conform artikel 3.2 sub a van deze voorwaarden.

4.3 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

 

Artikel 5: annulering van cursussen

5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.

5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden, plaats en tarieven te wijzigen.

5.3 De cursisten hebben in het geval als omschreven in artikel 5.2. het recht hun inschrijving te annuleren tot uiterlijk zeven dagen nadat de wijziging bekend is gemaakt.

Artikel 6: huisregels

6.1 De cursist laat voor aanvang van de cursus zijn/haar hond uit. Ongelukjes van de hond worden door de eigenaar zelf direct opgeruimd.

6.2 De cursist die deelneemt aan de groepslessen dient vijftien jaar of ouder te zijn.

6.3 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.

6.4 Loopse honden worden niet toegelaten tot de cursus. In uitzonderingsgevallen kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de instructeur.

 

Artikel 7: afwezigheid

7.1 Indien de cursist verhinderd is om deel te nemen aan de cursus, dan wordt dit zo tijdig mogelijk doorgegeven, minimaal 24 uur voor de les. Dit kan per email, sms, whatsapp of telefonisch. Indien de cursist zich minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, dan wordt de les doorberekend. Uitzonderingen hierop ter beoordeling van de instructeur(s).

7.2 Voor alle cursussen geldt, dat de 10 lessen in 12 weken opgemaakt dienen te worden. Uitzonderingen hierop zijn:

– Het hebben van een loopse teef. Er worden in dit geval 3 lessen niet gerekend.

– Indien een les wordt geannuleerd wegens ongunstige weersomstandigheden, dan wordt deze niet gerekend.

– Indien een les wordt verplaatst naar een andere dag/tijdstip en de cursist kan dan niet deelnemen, dan wordt deze les niet gerekend.

– Overige uitzonderingsgevallen dienen in overleg met de instructeur(s) te worden bepaald.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2 De cursist is ten allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.

8.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 9: geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

 

Artikel 10: wijziging voorwaarden

10.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.